Lập trình WCF trong Windows Forms

Lập trình WCF trong Windows Forms

Transaction behavior: Hành xử giao dịch thanh toán cho phép việc rollback các giao dịch thanh toán nếu xảy ra lỗi. Mỗi kênh chính là bộ phận xử lý bản tin theo 1 cách gì đó. Bản dùng thử có thể download ở đây: http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/aa700831.aspx.

ket-qua-thuc-thi Lập trình WCF trong Windows Forms

Lớp bản tin là hệ thống các kênh. Các bước làm công việc như sau:. Contract bản tin định nghĩa các phần có trong bản tin dùng các giao thức SOAP, và nó cho phép điều hành sâu hơn tới các lớp trong bản tin khi có nhu cầu sự chính xác như thế.

Các chế độ và các kết nối (bindings) mô tả các điều kiện cần có để giao tiếp với cùng 1 dịch vụ. Các contracts (Các hiệp nghị). Runtime service (Dịch vụ thực thi).

Nhà đi lên có thể nhóm các liên lạc với nhau thành các giao dịch thanh toán. Như phần bên trên đã trình bày, .NET 2.0 giúp đỡ hàng loạt cách thức liên lạc giữa các đưa vào khác biệt nhằm vào các mục đích khác biệt. WCF bao gồm việc đảm bảo tính toàn diện và bảo mật của bản tin.

Tuy nhiên kiến thức và kỹ năng chiếm hữu được từ các việc thực hành một cách thức ít có khả năng dùng được khi làm công việc với cách thức khác. Các contract trong WCF cũng giống như các giấy tờ/hiệp định mà bạn ký trong đời sống thật. Các dịch vụ còn có thể được chứa, hoặc chạy trong một tệp thực thi được điều hành bởi một agent bên ngoài như IIS hay Windows Activation Services (WAS).